Ejendomsadministration for andelsboligforening og ejerforening

Ejendomsadministration 

Rolighedsvej 22  -  1958 Frederiksberg C   

Telefon 35 36 36 10      

Ansvars- og kautionsforsikret via medlemskab af Ejendomsforeningen Danmark   

§

Ejendomsadministration  |  Firmainfo  |  Ejendomsjura  |  Online-arkiv  |  Links

Vores specialer er:

Ejendomsadministration for andelsboligforening

Ejendomsadministration for ejerforening

Byggesagsadministration og byfornyelse

varmtvandsmålere

III. Administratorsektionen

§ 12
Stk. 1. Administratorsektionen har til formål at højne den almindelige respekt om ejendomsadministration som et selvstændigt erhverv, samt at varetage medlemmernes fælles faglige, erhvervspolitiske, juridiske og kollegiale interesser.
Stk. 2. Administratorsektionen er upolitisk og har særligt til formål:
at beskæftige sig med emner af betydning for ejendomsadministration
at varetage medlemmernes fælles interesser over for myndigheder og over for offentligheden
at medvirke til branchens udvikling og til kendskabet til branchen
at udvikle og opretholde etiske normer for ejendomsadministration
at styrke de faglige kvalifikationer blandt branchens medarbejdere ved uddannelse og efteruddannelse
at tage initiativer til fælles markedsføring af medlemmerne
at beskæftige sig med informationsindsamling og -formidling til medlemmerne.

§ 13
Stk. 1. Som medlem kan optages enhver fysisk eller juridisk person, der udøver professionel ejendomsadministration.
Stk. 2. Medlemmer af administratorsektionen er direkte medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark og har som sådan ret til at gøre brug af alle foreningens medlemstilbud.
Stk. 3. Ved ansøgning om optagelse i administratorsektionen skal ansøger oplyse:
- navn på ansøger
- ansøgers juridiske konstruktion
- ansøgers fuldstændige adresse, telefonnummer, hjemmeside og mailadresse
- ansøgers CVR-nr.
- ansøgers årlige omsætning indenfor ejendomsadministration
- øvrige oplysninger som administratorsektionens bestyrelse måtte finde relevante
Stk. 4. Ansøger skal ved optagelse afgive ledelseserklæring om, at alle midler, der ikke tilhører ansøger skal holdes adskilt fra ansøgers egne midler, samt at ansøger er forpligtet til at etablere og opretholde fornødne forretningsgange og bogføringsrutiner til sikring heraf.
Stk. 5. Ansøger skal ved optagelse afgive erklæring om, at ansøger har læst de etiske normer for foreningen samt foreningens vedtægter og forpligter sig til at overholde disse samt foreningens øvrige retningslinier.
Stk. 6. Bestyrelsen kan nægte at optage en administrator som medlem, hvis den pågældende inden optagelsen har udvist en adfærd, der er i strid med de af bestyrelsen fastsatte etiske normer for ejendomsadministration eller på anden måde groft har modarbejdet foreningens målsætninger og interesser. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis den pågældende groft har handlet i strid med med de etiske normer for ejendomsadministration, som administratorsektionens bestyrelse har fastsat, eller på anden måde groft har modarbejdet foreningens målsætninger og interesser.
Stk. 7. Det pågældende medlem kan kræve bestyrelsens beslutning efter stk.6 indbragt for generalforsamlingen. Bestyrelsen afgør, om udelukkelsen skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling eller på førstkommende ordinære generalforsamling. Udelukkelse kan ikke indbringes for domstolene, bortset fra spørgsmålet om, hvorvidt den foreskrevne fremgangsmåde er iagttaget.

§ 14
Optagelse af ansøgere, der administrerer ejendomme for andre, er betinget af, at ansøgeren dokumenterer tegnet en professionel ansvarsforsikring, der som minimum giver et dækningsomfang, der svarer til den af Ejendomsforeningen Danmark kollektivt tegnede forsikring. Advokaters ansvarsforsikring og medlemskab af erstatningsfond anses for at opfylde kravet til dækningsomfang.

§15
Administratorsektionens medlemmer er forpligtet til hvert år inden udgangen af april måned at afgive og indsende en ledelseserklæring underskrevet af de for medlemmet tegningsberettigede. Det skal af ledelseserklæringen fremgå, at medlemmet fortsat har den krævede ansvarsforsikring, at medlemmet fortsat har kontoadskillelsen, at medlemmet opfylder, synliggør og gør medarbejderne opmærksomme på de etiske normer i det daglige arbejde hos medlemmet samt at medlemmet bekræfter, at medarbejderne hos medlemmet
som minimum er efteruddannet svarende til 24 lektioner af 45 minutter på 3 år pr. medarbejder.

§16
Stk. 1. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis den pågældende ikke har indgivet den årlige ledelseserklæring, jf. § 15, hvis medlemmet er i restance, hvis medlemmet er gået konkurs eller på anden måde er ophørt med at administrere
ejendomme.
Bestyrelsen kan endvidere ekskludere et medlem, hvis den pågældende groft har
handlet i strid med de etiske normer for ejendomsadministration, som administratorsektionens bestyrelse har fastsat, eller på anden måde groft har modarbejdet foreningens målsætninger og interesser.
Stk. 2. Når betingelserne for eksklusion er opfyldt, kan bestyrelsen i stedet beslutte at give det pågældende medlem en advarsel eller en irettesættelse inden iværksættelse af eksklusion.
Stk. 3. Det pågældende medlem kan kræve bestyrelsens beslutning efter stk.1 indbragt for generalforsamlingen. Bestyrelsen afgør, om eksklusionen skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling eller på førstkommende ordinære generalforsamling. Eksklusion kan ikke indbringes for domstolene, bortset fra spørgsmålet om, hvorvidt den foreskrevne fremgangsmåde er iagttaget.

§ 17
Stk. 1. Administratorsektionens arbejde ledes af en bestyrelse på 7-11 medlemmer valgt på generalforsamlingen af og blandt sektionens medlemmer. Medlemmer, der er fyldt 67 år, kan dog ikke vælges.
Stk. 2. Af bestyrelsens medlemmer afgår hvert år på den ordinære generalforsamling efter tur de to medlemmer, der har fungeret længst efter de senest på dem faldne valg. Har flere fungeret lige længe, afgøres det ved lodtrækning, hvem der skal afgå. Medlemmerne kan genvælges.

§ 18
Bestyrelsen, der konstituerer sig efter generalforsamlingen, vælger administratorsektionens formand og næstformand. Valget gælder for et år regnet fra en ordinær generalforsamling til næste ordinære generalforsamling.

§ 19
Stk. 1. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden eller i hans forfald næstformanden finder det fornødent, eller mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer forlanger det.
Stk. 2. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer inklusive formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens – i hans fravær næstformandens – stemme udslaget. Stk. 3. På bestyrelsesmøderne træffes beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.
Stk. 4. Over bestyrelsesmøderne føres en protokol, der underskrives af de i mødet deltagende medlemmer.
Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis beslutninger skal forelægges bestyrelsen til godkendelse for at være bindende for foreningen